Transteorijski model promjene

TRANSTEORIJSKI MODEL PROMJENE U INDIVIDUALNOM PLANIRANJU: OD PROCESNIH DO ISHODNIH CILJEVA TRANSFORMACIJE

Iako je integracija formata SMART ciljeva u individualnom planiranju rada uvelike uvriježena praksa kroz struku pružanja psihosocijalnih usluga diljem cijelog svijeta, malo je edukacije i treninga posvećeno kompentencijama za izradu jasno definiranih i artikuliranih procesnih ciljeva izvedbe a koji su neophodni za uspješnu osobnu transformaciju i željene ishode. Na ovoj edukaciji ćete razviti uvid i steći vještinu aplikacije modela promjene u izradi individualnog plana i njegovih ciljeva koji su istovremeno procesno i ishodno fokusirani.

Transteoretski model

 

Hodogram i ishodi edukacije:

  1. Pružiti pregled Transteoretskog modela promjene i svrhu te koristi njegove aplikacije u individualnom planiranju.
  2. Razlučiti između procesno i ishodno fokusiranih ciljeva te prepoznati kvalitetu njihovog sinergetskog odnosa i važnost integracije u individualnom planiranju transformacijskog rada s korisnicima.
  3. Identificirati mogućnosti za osnaživanjem profesionalnih kompentencija i poboljšanje kvalitete usluge individualizacijom ciljeva kroz primjenu modela promjene
  4. Uvid u implementaciju i aplikacija Transteoretskog modela promjene u individualnom planiranju rada sa osobama koje pate od raznih psiholoških poremećaja ili problema u ponašanju.

Pošaljite upit

Design & Hosting: PLAVI PIXEL Copyright © 2024